สรุปการวัดและประเมินผล
ชั้นGep.ประถมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา  2560
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
เลขที่ ชื่อ - สกุล สาระพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม รวม ลำดับ
ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข-พละ ศิลปะ กอท. อังกฤษ คณิตสร้างสรรค์ วิทย์สร้างสรรค์ คณิต Ad. วิทย์ Ad. ไทยสร้างสรรค์ หน้าที่ เศรษฐกิจฯ อังกฤษสื่อสาร จีนสื่อสาร
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 900
1 เด็กชายศิวสิษฐ์   สุวะจันทร์ 41 38 39 42 42 40 45 38 42 43 38 43 36 41 45 41 37 38 729 37
2 เด็กชายปัณณวิชญ์   คำนนท์ 37 39 40 37 41 37 44 39 46 41 40 45 39 41 43 41 37 35 722 38
3 เด็กชายชโยทิต     ดีพลงาม 39 42 39 42 43 44 43 38 47 39 41 40 40 37 46 42 37 34 733 35
4 เด็กชายธนภัทร   เกษมสุข 39 46 44 44 46 47 47 41 50 45 40 48 39 41 47 46 38 41 789 22
5 เด็กชายธนัตภูมิ     แก้วพร 44 42 41 42 44 43 47 41 49 49 39 47 40 43 46 46 36 37 776 27
6 เด็กชายกฤษณ์   กุตาวัน 43 48 47 44 46 43 48 43 49 50 42 50 44 42 48 47 49 48 831 4
7 เด็กชายณัฐพัสธร   บุญมั่น 46 46 45 47 47 40 49 43 49 45 45 49 47 47 48 48 38 43 822 9
8 เด็กชายพรเจษฎา   วิลามาศ 40 43 41 44 45 39 46 42 46 40 40 50 43 43 47 45 38 34 766 30
9 เด็กชายวันเสด็จ    คำปันวงศ์ 39 42 44 42 41 38 45 40 46 42 46 43 40 41 46 43 38 35 751 33
10 เด็กชายณวัธ     อุทธสิงห์ 40 40 41 41 40 41 46 39 48 42 40 44 38 42 44 40 34 32 732 36
11 เด็กชายกฤติพงศ์  นวรัตน์ ณ อยุธยา 39 40 41 43 42 39 43 40 45 42 40 43 40 42 46 42 33 34 734 34
12 เด็กชายสุรพัฒน์   พงษ์ขวาน้อย 44 41 43 42 42 40 45 42 49 46 43 47 42 41 47 44 37 35 770 29
13 เด็กชายศิวปรีชา   จันทร์จรัส 44 41 40 40 42 39 44 42 42 41 40 47 38 43 46 45 40 42 756 31
14 เด็กชายนิติพงษ์    นรารักษ์ 45 46 48 45 47 42 46 43 50 43 47 47 46 47 48 47 47 46 830 6
15 เด็กชายชนวีร์    ธรรมสาร 41 42 42 43 43 37 46 40 47 38 40 44 43 42 47 42 43 32 752 32
16 เด็กชายพงศกร    ยิ่งยง 43 28 41 36 35 43 46 39 43 38 42 43 40 43 38 35 28 32 693 39
17 เด็กชายวัลลภ   ทองแก้ว 42 43 45 45 43 44 46 39 49 42 45 45 42 40 46 45 44 45 790 19
18 เด็กชายอภิรัตน์   แสงสุข 38 36 36 35 36 39 45 38 46 34 38 33 35 38 37 37 31 33 665 40
19 เด็กหญิงปองปุณย์    วงศ์ปักษา 45 45 45 45 45 43 48 41 50 47 44 49 45 45 49 47 47 47 827 7
20 เด็กหญิงณัฐกัญญา   วามะกันต์ 44 42 45 45 44 42 48 43 47 41 44 48 48 46 47 46 46 45 811 13
21 เด็กหญิงบัวพรฑิตา   บัวขาว 45 44 46 46 47 41 48 43 50 44 43 49 46 45 48 47 44 42 818 11
22 เด็กหญิงพิมพ์พิศา   เพ็งพี 45 45 46 49 47 43 47 44 49 43 45 50 48 45 49 48 48 46 837 1
23 เด็กหญิงกนกอร    กุลวงศ์ 44 43 46 44 44 40 47 41 49 43 42 46 44 46 48 45 47 38 797 15
24 เด็กหญิงณัฐชยา     นนท์ศิริ 44 42 43 43 42 41 48 41 47 47 45 45 44 43 47 45 41 42 790 19
25 เด็กหญิงมณิสรา    สาธุชาติ 44 41 45 44 41 40 46 40 47 45 43 46 43 43 47 45 41 42 783 24
26 เด็กหญิงลักษณ์พร   สีสุข 44 46 47 48 47 38 47 46 49 48 44 45 47 45 48 48 48 46 831 5
27 เด็กหญิงสุภาวดี   บุญรมย์ 43 43 41 43 42 42 46 42 46 45 47 45 41 41 46 43 38 41 775 28
28 เด็กหญิงปุตราจายา  พิมพ์ทอง 42 44 43 44 44 43 47 39 48 47 47 46 45 40 45 47 39 46 796 16
29 เด็กหญิงวรินรำไพ  ผิวอ่อน 44 42 43 44 44 41 48 42 47 43 46 43 44 42 47 46 39 45 790 19
30 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา 44 42 43 44 44 45 47 42 45 46 45 46 44 47 45 46 44 44 803 14
31 เด็กหญิงกัญญาภัค    กุมรีจิตร 43 42 43 44 42 40 47 41 46 44 42 46 44 47 46 44 39 46 786 23
32 เด็กหญิงพิมพ์นารา    มะยม 44 43 42 43 40 43 46 41 48 44 43 42 43 46 45 45 39 45 782 26
33 เด็กหญิงภัทรานิษจฐ์  จำปาทอง 47 45 46 46 45 44 46 41 50 49 45 50 47 48 47 47 45 47 835 3
34 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร    แถมคำ 43 46 46 44 45 42 47 45 50 49 47 49 47 47 46 46 48 49 836 2
35 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ลัทธิรมย์ 41 42 43 41 41 38 47 41 47 48 45 43 44 42 46 43 45 46 783 24
36 เด็กหญิงจามิกร   พรมหล่อ 48 42 45 46 46 41 48 45 48 48 43 47 47 45 47 46 48 46 826 8
37 เด็กหญิงอริสา       บุญชิต 44 43 43 45 44 40 46 46 46 46 41 44 44 44 46 44 44 41 791 18
38 เด็กหญิงอรชพร  ศรีแสงเมือง 44 45 43 45 46 42 46 41 48 50 46 50 46 44 45 46 49 43 819 10
39 เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร 44 45 45 45 47 41 46 45 50 48 46 47 44 43 46 45 48 42 817 12
40 เด็กหญิงอาจรีย์    บุญประชม 45 43 45 45 43 40 47 39 49 47 44 44 44 40 45 44 46 42 792 17